NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
SINGLE

Jesteś samotny?

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
INFORMATOR

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę, szkołę

» Czytaj więcej...
Problemy, z którymi warto zgłosić się do nas
Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna

Problemy, z którymi warto zgłosić się do nas:

- trudności w komunikacji małżeńskiej

- trudne do rozwiązania konflikty

- kryzysy małżeńskie i rodzinne

- zaburzone relacje w rodzinie

- trudności wychowawcze

- trudności w rozpoznawaniu okresu płodności

- przeżywanie nieporozumień, konfliktów w narzeczeństwie

- trudności w przeżywaniu relacji emocjonalnych, uczuciowych, seksualnych w małżeństwie

- brak tolerancji na antykoncepcję

- trudności z poczęciem dziecka

- leczenie hormonalne

- dylematy moralne w przeżywaniu uczuć, emocji, relacji

- kwestie etyczne dotyczące drogi życia, powołania

- problemy z samoakceptacją

- konflikty sumienia

- życie w związku niesakramentalnym

- trudności w odkrywaniu własnego powołania

- pomoc – konsultacje prawne

- uzależnienia i współuzależnienia

- przemoc w rodzinie

- problemy wychowawcze

 

Psycholog:

- pomoże małżonkom mającym trudności we wzajemnej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów

- udzieli konsultacji osobom indywidualnym, parom, małżeństwom, rodzicom w sytuacjach problemowych i kryzysowych

- zdiagnozuje trudności i zaburzenia o charakterze psychicznym

- pomoże osobom doświadczającym trudności wynikających z zaburzonych relacji rodzinnych

- wskaże placówki świadczące pomoc specjalistyczną, terapeutyczną np. placówki leczenia uzależnienia, psychoterapia, placówki opiekuńczo – wychowawcze

- udzieli duchowego wsparcia osobom w depresji, załamanym, zagubionym

 

Doradca rodzinny:

- pomoże w rozpoznawaniu okresu płodności

- nauczy metod Naturalnego Planowania Rodziny

- pomoże małżonkom mającym trudności z przeżywaniu seksualności

- udzieli wskazówek, jak odejść od antykoncepcji

- pomoże małżonkom mającym trudności z poczęciem dziecka

- pomoże parom przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa

- udzieli konsultacji osobom indywidualnym, parom, małżonkom, rodzinom w sytuacjach problemowych i kryzysowych

 

Prawnik:

- porady z zakresu prawa cywilnego

- pomoc w formułowaniu pozwów, wniosków i pism urzędowych

- pomoże w zrozumieniu pism urzędowych i sądowych

 

Duchowny:

- pomoże rozstrzygnąć dylematy moralne

- wspólnie rozważy konflikty sumienia

- udzieli porady osobom żyjącym w związku niesakramentalnym

- trudności w odkrywaniu własnego powołania

 

Mediator:

- dba o płynny przebieg dialogu miedzy skonfliktowanymi stronami.

- buduje atmosferę wzajemnego zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa

- jest osobą bezstronną zarówno do osób biorących udział w sporze, jak również zachowuje neutralność co do przedmiot sporu

- dba o zachowanie równowagi między stronami, np. częstotliwość wypowiadania się stron

- unika oceniania osób i dba również o to, aby strony unikały oceniania i osądzania swoich interlokutorów

- jest zobowiązany do tajemnicy

- jego obecność w procesie mediacji jest również dobrowolna

 

Mediacja jest dobrowolną formą dochodzenia do porozumienia skonfliktowanych stron, w obecności bezstronnej osoby, zwanej mediatorem.

Dobrą stroną wybrania właśnie tej drogi przy rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju konfliktów, problemów itp. jest bezpośredni wpływ na końcowe postanowienia.  Postanowienia te, są wypośrodkowaną i rzeczywistą tzn. możliwą do zrealizowania, formą ugody, zawartej przed mediatorem.

Inne korzyści mediacji:

1.     Wspólne szukanie jak najlepszych rozwiązań dręczących problemów

2.     Głęboko skonfliktowane strony mają w końcu okazję do szczerej wypowiedzi i zaprezentowania w pełni swojego punktu widzenia na sprawę

3.     Mediacja rzuca nowe światło na istotę problemu. Strony, w obecności mediatora, poszukują alternatywnych źródeł wyjścia z kryzysowej sytuacji

4.     Mediacja daje możliwość „dogadania się”, oraz możliwość decydującego wpływu na warunki porozumienia, zanim sprawa otrze się o instancje prawne, np. Sąd  - gdzie strony nie mają wpływu na ostateczne postanowienia.

 

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy:

- diagnoza sytuacji rodzinnej w związku z przemocą;

- porady dotyczące procedury „Niebieskie Karty”;

- poradnictwo socjalne;

- poradnictwo prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy;

- porady dotyczące zasad zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy i ich bliskim;

- poradnictwo w zakresie placówek zapewniających bezpieczne schronienie osobom doznającym przemocy i ich bliskim;

- poradnictwo dotyczące placówek, w których można uzyskać  bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, zawodową i rodzinną;

- motywowanie osób doznających przemocy do korzystania z pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy;

- informowanie osób doznających przemocy o skutkach przemocy;

- informowanie osób stosujących przemoc o konsekwencjach występowania przemocy;

- motywowanie osób stosujących przemoc do korzystania z pomocy terapeutycznej;

·        poradnictwo dotyczące procedur związanych z kierowaniem osób uzależnionych na terapie odwykowe;

·        wsparcie.

Jeżeli doznajesz krzywdy ze strony osoby Ci bliskiej, przyjdź.

Porozmawiajmy o tym, co Cię spotkało, czym jest przemoc, jak możesz się bronić przed osobą, która Cię krzywdzi i dlaczego nie możesz ukrywać przemocy w „czterech ścianach”.

Pomówmy o tym, jakie prawa Ci przysługują, jakie instytucje są po Twojej stronie i jak mogą Ci pomóc, aby skończyć z przemocą ze strony bliskich.

Pamiętaj, że obowiązkiem każdego człowieka jest dbałość o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Nie ukrywaj przemocy.

 

Alkohol w rodzinie

Problem alkoholowy dotyka nie tylko poszczególnego człowieka, chorego i często skazanego na destrukcję. Szeroko i bardzo boleśnie alkoholizm dotyka wszystkich członków rodziny, pozostawiając w dziecku, a później w dorosłym już człowieku, we współmałżonku, innych członkach rodziny, trudne do przezwyciężenia różnorakie konsekwencje. Alkoholizm jest jedną z głównych przyczyn wielu rozwodów, czy też faktycznych rozpadów rodzin (często bez formalnych rozwodów).

(op. jk)